Hào hào sảng sảng

tren-duong-bang-hao-hao-sang-sang

Hào hào sảng sảng…

Nhiều bạn hỏi hào sảng là gì? Vì xưa giờ chưa nghe ai nói. Hào sảng đơn giản là sự cho đi mà không tính toán, là sự buông bỏ để làm lại từ đầu.