một đời xớ rớ

tren-duong-bang-mot-doi-xo-ro

Một đời xớ rớ…

Xớ rớ là một từ rặt Nam bộ. Nó nói hành động quanh quẩn một chỗ nào đó mà không làm gì. Người ta dùng nó để nhận biết những đứa có tài và bất